Xỉ lò cao dạng hạt được sản xuất bằng cách nghiền lẫn trong clanhke xi măng Portland, Xỉ thạch cao & hạt nhỏ hoặc trộn Xỉ lò cao dạng hạt nhỏ (GGBS) với Xi măng Portland thông thường bằng máy trộn cơ học.